samen werken
aan inzicht

en uitzicht

De Psychologenpraktijk Griffioen is een eerste en tweedelijns psychologie­praktijk. We zijn een persoonlijke en flexibele praktijk voor diagnostiek, begeleiding en behandeling van cliënten in alle leeftijds­categorieën. We streven er naar zo snel mogelijk, zo kort mogelijk maar zo lang als nodig, hulp te bieden bij een breed scala aan problemen. Voor ons betekent dit het samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen die verbetering brengen in uw situatie.
In onze visie kan dit alleen optimaal gebeuren in een sfeer van veiligheid en vertrouwen waarbij de ‘klik’ niet mag ontbreken... en of die er is, bepaalt u alleen zelf!Drs. M.A. Griffioen Na haar opleiding Klinische Psychologie in Leiden, werkte zij 6 jaar in Engeland bij de National Health Service. Naast een gecombineerde baan op de volwassen en jeugdafdeling, behaalde zij een MA Clinical Psychology, waarmee erkenning verkregen werd door de Britsh Psychological Society.

Weer terug in Nederland ging zij aan de slag bij de GGZ in Delft op de jeugdafdeling. Met de collega's van deze afdeling is in de regio Leiden e.o. een eerstelijns­voorziening opgezet voor kinderen, adolescenten en volwassenen.

Sinds maart 2013 is zij tevens werkzaam bij Transparant-Leiden, een GGZ instelling voor SGGZ zorg. Meestal is er een Psycholoog i.o. werkzaam in de praktijk. Hij of zij verricht ondersteunende werkzaamheden.

Beroepsregistraties:
GZ-Psycholoog
British Psychological Society
Lid Vereniging EMDR Nederland  - VEN
BIG geregistreerd, nummer 590.604.04.625
AGB zorgverlenerscode: 94-006115
AGB praktijkcode: 94-055642

Per 01/01/2020 stopt de Jeugdhulpverlening tot 18 jaar

Psychologische hulp bij Kinderen Iedere ouder zal herkennen zich soms zorgen te maken: “Gaat het wel goed met mijn kind?” Ouders kennen hun kind het best en voelen vaak intuïtief aan dat ‘iets’ niet lekker loopt.
Vaak lossen problemen zich vanzelf op maar niet altijd.
Wanneer de zorgen aanhouden en je merkt dat je kind structureel niet lekker in zijn vel zit en het functioneren wordt belemmerd, dan is het goed om professionele hulp te zoeken. Er is dan korter of langer ondersteuning nodig om een negatieve spiraal te doorbreken en om te buigen tot een positieve ontwikkeling. Wacht er niet te lang mee, en vraag tijdig om hulp.

Er kunnen verschillende redenen zijn om hulp in te schakelen:
stemmingsklachten, angstig, somber, verdrietig of eenzaam
gedragsproblemen, druk of impulsief gedrag
dwangklachten, sociale problemen, negatief zelfbeeld
slaapproblemen, zindelijkheidsproblematiek
traumaverwerking, rouw- en verliesverwerking
onbegrepen lichamelijke klachten (buikpijn/hoofdpijn)
intelligentieonderzoek bij kinderen van 6 t/m 16 jaar
vermoeden van Autisme Spectrum Stoornis

Zodra u besloten heeft dat u gebruikt wilt maken van zorg is de eerste stap naar de huisarts. De huisarts zal met u meedenken over passende zorg. Er kan een verwijzing volgen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin maar ook direct naar een Kinder & Jeugd psycholoog. Hoe concreter uw vraag, hoe beter de huisarts in staat zal zijn u naar de juiste plek door te verwijzen. Voor aanmelding of vragen en overleg kunt u bellen, mailen of gebruik maken van het contactformulier.

Tijdens de intake bepalen we met elkaar welke vorm de behandeling krijgt. Soms zal gekozen worden voor alleen begeleiding van de ouder(s). In andere gevallen zal de nadruk liggen op behandeling van het kind zelf. Uitgangspunt zal steeds zijn dat de behandeling aansluit op het concrete probleem van ouders en kind. In sommige gevallen zal nader diagnostisch onderzoek en/of meer specialistische behandeling nodig zijn.

Soms is het wenselijk dat contact wordt gelegd met de school in het kader van onderzoek en/of de behandeling van het kind. Het kan gaan om een observatie in de klas, inwinnen van informatie om de situatie van het kind beter in beeld te krijgen of er kan een adviesgesprek gevoerd worden met de leerkracht als afronding van de behandeling van het kind. Vooraf wordt altijd met de ouders besproken of zij hiermee instemmen.


Psychologische hulp bij jongeren Veel jongeren maken een periode door waarin ze niet lekker in hun vel zitten. Dit 'niet lekker in je vel zitten' kan bij iedereen op een andere wijze tot uiting komen. Je kunt je bijvoorbeeld somber voelen of veel piekeren, onzeker zijn of je onprettig voelen in contacten met leeftijdsgenoten.

Sommige jongeren trekken zich thuis en op school terug. Anderen gaan minder eten. Weer anderen reageren vaak driftig, boos of maken veel ruzie thuis en/of op school. Sommige jongeren hebben last van een sterke drang naar middelen en gebruiken (veel) meer dan ze zelf eigenlijk zouden willen.
Als jij je herkent in één of meerdere dingen die hier genoemd worden en je het idee hebt dat je er met hulp van je ouders/verzorgers of docenten/mentor niet uit komt, dan kan een psycholoog je vaak verder helpen.
Misschien vind je het lastig om toe te geven dat het niet lekker loopt en denk je er zelf wel uit te komen. Het is vaak niet eenvoudig om toe te geven dat er problemen zijn en het niet goed met je gaat. Bedenk dat het erg belangrijk is om iemand te zoeken waarmee je het gesprek als prettig ervaart. Dit maakt hulp te zoeken makkelijker en de behandeling effectiever.

Werkwijze Tijdens een intakegesprek inventariseren we de klachten. Het is afhankelijk van je wensen of je je ouders meeneemt naar het eerste gesprek. Het kan maar het hoeft niet. Samen maken we een plan waarmee jij geholpen kan worden. Meestal hebben we na het eerste gesprek al een idee hoe je verder geholpen kunt worden. Soms zijn er verdere onderzoeksgesprekken of is er onderzoek nodig om samen tot een goed plan te komen.
Belangrijk is dat jij je kunt vinden in het behandelplan en dat je er helemaal achter staat. Je ouders/verzorgers zijn altijd betrokken bij de behandeling, maar de manier waarop, wordt met je overlegd.

Voorbeelden van problemen:
behandeling van somberheid of depressiviteit
(faal)angstreductie
sociale problemen
traumaverwerking, rouwverwerking
behandelen van echtscheidingsproblematiek
zelfcontroleverbetering (agressieregulatietraining)
behandeling van werkhoudings­problematiek, executieve functies- behandeling van sociale uitsluiting (pesten)
opvoedondersteuning
assertiviteitsproblemen en problemen rondom het zelfbeeld
gedragsproblemen
omgang met ziekte, handicap
faseproblematiek (bijv. pubergedrag)

Heb je vragen? Overleg met je ouders/verzorgers of huisarts en neem contact op via email of telefoon, of meld je aan via het contactformulier.


Psychologische hulp bij volwassenen Het leven zit vol uitdagingen en periodiek kan het lastig zijn het hoofd te bieden aan alles wat er van je verwacht wordt. Ervaringen uit het verleden spelen op en/of levensgebeurtenissen in het hier en nu veroorzaken spanning en stress. Gevoelens van somberheid of angst kunnen opkomen na tegenslag of onenigheid, het verliezen van een dierbare of ook zonder duidelijke oorzaak.
Vaak zijn deze gevoelens van voorbijgaande aard, maar soms blijft deze stemming aanhouden en gaan de klachten niet vanzelf over. Professionele hulp kan dan tot nieuwe inzichten en oplossingen leiden, waarmee u een belangrijke stap zet op weg naar verbetering.

Voor welke klachten kunt u psychologische zorg ontvangen?
U kunt onder andere terecht voor:
angsten, depressie, somberheid
overspannenheid, burn-out klachten
werk- of studieproblemen
eetproblemen
verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van een naaste
'vage' lichamelijke klachten (hoofdpijn, vermoeidheid)
dwangmatig handelen of piekeren
problemen met vriendschappen, verlegenheid
opvoedingsproblemen
levensfase problematiek
druk en impulsief gedrag

Voor vragen of overleg over uw persoonlijke situatie, kunt u uiteraard contact opnemen per e-mail of telefoon. Aanmelden kan ook direct via het contactformulier.


Contact De zoektocht naar een passende hulpverlener kan lastig zijn. Onderzoek en ervaring leren dat het echter de moeite loont om enige tijd te investeren in het vinden van juiste hulp en hulpverlener. We staan u graag te woord om vragen te beantwoorden. Dit kan telefonisch. U kunt ook via de mail contact zoeken.

Psychologenpraktijk Griffioen
06 499 21061
contact@griffioen.infoPraktisch
Route en adres
Als u voor een afspraak komt zijn er 3 verschillende locaties waar u de afspraak kunt hebben. Vooral bij vervolg gesprekken is het van belang om goed in de gaten te houden waar u de afspraak heeft.
Komt u op een andere dag dan gebruikelijk; dan betekent dit meestal ook een andere locatie.

Locaties
Maandag
Herengracht 100
2312 LG Leiden
071-125068

Dinsdag
Lage Rijndijk 96
2315 JX Leiden
06-49921061

Woensdag
Rapenburg 26
2311 EW Leiden
071-3030800Aanmelden /Wachttijden Per 1 bedraagt de wachttijd 2 tot 4 weken.
Er is geen wachttijd na de intake. Zodra u zich aangemeld heeft door het opsturen (bij voorkeur digitaal) van de verwijsbrief kunt u contact opnemen voor specifieke informatie over de wachttijd. U krijgt dan het advies om over enkele weken contact op te nemen voor het maken van een afspraak.

Veelgestelde vragen
Als u voor vergoeding van de behandeling in aanmerking wilt komen heeft u een verwijsbrief van de huisarts of specialist nodig. Minderjarigen kunnen ook aangemeld worden door Centra voor Jeugd en Gezin.
Indien u er de voorkeur aan geeft om de behandeling zelf te bekostigen, of uw hulpvraag valt buiten de verzekering kunt u zichzelf aanmelden.
Kosten voor behandeling zijn € 94,- per uur.
Binnen de BGGZ is er wel sprake van een DSM-V stoornis, maar de complexiteit van de klachten en de impact van de klachten op het dagelijks leven is laag. De zorg is dan gelimiteerd tot ongeveer 12 gesprekken. Binnen de SGGZ valt de complexere zorg. De huisarts geeft een indicatie af over op welke zorgsoort een beroep wordt gedaan.
Reguliere GGZ zorg valt binnen de zorgverzekeringswet. Echter, zoals bij nagenoeg alle zorg waar u beroep op doet is er sprake van een ‘eigen risico’. Dit bedrag is voor 2018 vastgesteld op € 385,- , en gebruikt u eerst , voordat behandelingen vergoed worden. Als u al aanspraak heeft gemaakt op zorg en u heeft al een gedeelte van uw ‘eigen risico’ betaald, komt het bedrag dus lager uit. Als u niet meer weet hoeveel ‘eigen risico’ er nog open staat kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.
Er zijn geen aanvullende kosten.
Het is erg lastig om van te voren aan te geven hoe lang een behandeling zal duren. We hechten er belang aan om behandelingen zo kort mogelijk te laten duren (dat betekent ook korter wachten voor anderen) en zodra het mogelijk is verlagen we de frequentie van de gesprekken zodat er rustig naar afronding kan worden toegewerkt. We streven er naar de afronding in overleg te laten plaatsvinden.
De praktijk hecht aan een goede samenwerking met de huisarts. Tenzij u hier bij de intake geen toestemming voor geeft, wordt de huisarts of andere verwijzers op de hoogte gesteld van afronding van de behandeling en wordt er zo nodig overlegd. Op het behandelplan kunt u aangeven of u hier wel of geen toestemming voor geeft.
U kunt ook een ‘privacy verklaring’ (van de Nederlandse Zorg Autoriteit ) ondertekenen waarin u te kennen geeft dat niemand het dossier in mag zien. (Dit speelt alleen een rol bij de eventuele controle van zorgverzekeraars).
Als u een andere vraag wilt stellen, neem dan gerust contact op.


Kwaliteitsstatuut / Klachten Psychologenpraktijk Griffioen is in bezit van een geldig kwaliteitsstatuut. Op aanvraag kunt u dit inzien op de praktijk. Indien iets niet verloopt zoals u had verwacht, bespreekt u dit dan vooral. Vaak blijken zaken goed oplosbaar. Als dit voor u niet het geval is kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de beroepsvereniging het NIP:
https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/korte-informatie-klachtprocedure/